Friday, December 7, 2007

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ထိ၏ သေဘာထား

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးေမြးဖြားပါက မိမိတုိ႔၏ ေနရပ္တုိင္း ျပည္တြင္ ျပန္လည္ၿပီး ေမြးဖြားရမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆြန္ထိမွ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ယေန႔တြင္ တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စမြတ္စာခြန္ခရုိင္ မဟာခ်ိဳင္ေဒသသုိ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆြန္ထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကား လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔က ပထမအႀကိမ္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္ခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္၀န္ေဆာင္ပါက ကေလးေမြးဖြားသည့္ အခါတြင္ မိမိတုိ႔ ေနရပ္ေဒသ၌ ျပန္လည္ေမြးဖြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ေမြးဖြားျခင္းကုိ လံုး၀ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းကုိလည္း လံုး၀လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္လည္းတႀကိမ္ ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အျငင္းပြားမွဳမ်ားရွိခဲ့ သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး(ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကေမၻာဒီးယား)မ်ားသည္ ထုိင္းက်န္းမာေရး ဌာနမ်ား၏ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ တရား၀င္စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ၉၃၈၃ ဦးရွိခဲ့ သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ (၃.၀၅) ရာခုိင္ႏွဳန္းရွိခဲ့ၿပီး အျခားတရားမ၀င္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးေပါင္း မည္မွ်ရွိသည္ကုိ မသိရေၾကာင္း ၎ကိစၥသည္ အနာဂတ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးကုိ အဖက္ဖက္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ မိမိတို႔၏ ေနရပ္တုိင္းျပည္တြင္ သား/သမီး ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းကုိ တင္းၾကပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ထိမွ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္ခ်က္ကို ေျဖၾကားသြားသည္။

၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ က်ဴထားစ၀ပ္မွ လံုး၀ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔အေနႏွင့္ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခြဲၿပီးေနရပ္ရင္းသုိ႔ အတင္းအၾကပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္းမွာ လူသားျခင္း စာနာ ေထာက္ထားမွဳကင္းမဲ့ေသာ လုပ္ရပ္တခုသာျဖစ္ေၾကာင္း မိမိအေနႏွင့္ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ၎က ဆက္လက္ၿပီး အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မိမိတို႔၏ ေနရပ္ရင္းသုိ႔ အတင္းအၾကပ္ ျပန္ခုိင္းၿပီး သားသမီး ေမြးဖြားျခင္း ဥပေဒလံုး၀မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဤလုပ္ရပ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ က်ဴထာစ၀ပ္မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ တပ္ဆင္ထံမွ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မစၥတာဆူလာယြတ္က်ဴလာႏြန္ လက္ထက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းေဒသ ရေနာင္း၊ ဖူခက္၊ ဖန္င
ခရုိင္မ်ားအတြင္းရွိ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကေမၻာဒီးယားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေမာင္း ႏွင္ခြင့္ မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ည၈နာရီေက်ာ္လွ်င္ အျပင္ထြက္ခြင့္မ်ား၊ လူငါးဦးထက္ပုိ၍စု ေ၀းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ စသည္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။

စမြတ္စခြန္ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳ ကုိ က်င္းပျခင္း၊ ေဒသခံတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသား လံုးၿခံဳေရးကိုထိခိုက္ေစၿပီးအစုိးရ၏မူ၀ါဒကုိ ဆန္႔က်င္ေစသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ထိ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားသည္ အာာတတရားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္ေစမွာျဖစ္သလုိ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပါ အေႏွာက္ အယွက္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္ မ်ားက်င္းပမွဳကုိပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကုိးကြယ္မွဳကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားေနသူမ်ားမွ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ထိ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားေနသူမ်ားမွ

၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေနရပ္ရင္းသုိ႔ ျပန္ပို႔ျခင္းသည္ ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာအရလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံစီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္လုပ္အားခ ေစ်းႏွဳန္းေလွ်ာ့ ခ်ၿပီး အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းသည္ လူသားတဦးအေနႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္အျပင္ လက္ရွိ ထုိင္းႏိုင္ငံအစုိးရျပဌာန္းထားေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား၏ ဘ၀ ရပ္တည္မွဳ တုိးတက္ေရး ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

၂။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ အစုိးရအေနႏွင့္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းကို သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၃။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္ပို႔မည္ဆုိျခင္း အားျဖင့္ ၎ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္ရွိ က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ ျပသရန္ ေၾကာက္ရြံ မွဳရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စုိးရိမ္ရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ အတြက္ အကာအကြယ္မဲ့မ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ထိ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးလူ႔သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိထိခုိက္ေစ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎၏ သေဘာထားကုိ ျပန္လည္သံုးသတ္သင့္သည္ဟုဆုိခဲ့သည္။

(၂၀၀၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ခံုခ်တ္လု၊ နယ္နား၊ ကြန္ထစ္ထူးရကစ္၊ မတိခြၽန္သတင္းစာ မ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္အား ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)

3 Comentários:

ေကာင္းကင္ကို said...

ဒုကၡပဲဗ်ာ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက အစိုးရက လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္လိုက္၊ သူမ်ားႏုိင္ငံေရာက္ေတာ့လည္း ကိုယ့္ႏုိင္ငံက လူၾကီးမင္းေတြက အကာအကြယ္မေပးေတာ့ သူမ်ားကႏွိပ္စက္လိုက္နဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတာ့တိုင္းျပည္ေပ်ာက္ေနျပီဗ်ာ။

mm thinker said...

ဆြန္ထိစဥ္းစားတာက ႏိုင္ငံေရးရႈ႕ေထာင့္ကဗ်။ က်န္တဲ့အျမင္က လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္။
ထိုင္းမဟုတ္တဲ့သူေတြ စိမ့္၀င္ေနမွာ ေနာင္တခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေနရာယူလာမွာ စိုးတာေပါ့။ အာဃာတေတြလဲပါတာေပါ့ဗ်ာ။

စကားမစပ္ ဒီသတင္းက ကိုေအာင္ၾကည္ကိုယ္တိုင္ဘာသာျပန္တာလားဗ်။
က်ေနာ္ဒီသတင္းကို ျပည္တြင္း မဂၢဇင္း(သို႔) ဂ်ာနယ္မွာ ထည့္ခ်င္တယ္။ ခြင့္ျပဳမလားဗ်။
Mm thinker

Layma said...

လူျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡဆိုတာ ဒါမွအစစ္....။ လူျဖစ္ဖို့ ဒုကၡေရာက္လိုက္တာေနာ္...။

Post a Comment

ဒီေလာက္အားေပးၿပီးၿပီ

Better Tomorrow © Layout By Hugo Meira.

TOP