Tuesday, November 20, 2007

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေတြ႔ကံဳေနရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ ၂၀၀၇။

လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာ တို႔မွာခြဲမရေအာင္အစဥ္ထာ၀ရ ဒြန္တြဲေနၾက၍ တခု ေပၚတခုျပင္းထန္ေသာသက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။

လြန္စြာ ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ရွိသည့္တိုင္ အခ်ဳိ႕ျပည္သူတို႔ ကို ထိေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေအာင္ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ေနပါက ျပည္သူတရပ္လံုးကို ေရာဂါမွ ကာကြယ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

မိသားစု၀င္တဦးဦးႏွင့္ ေသကြဲကြဲရျခင္း၊ ဇာတိရပ္ရြာ၊ ရိုးရာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေ၀းကြာေနရျခင္း၊ ရရွိၿပီး သား အေထာက္အပံ့မ်ား ရုပ္သိမ္းခံရျခင္း စသည့္ လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ားသည္ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာအား ခုခံႏိုင္စြမ္းကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစပါသည္။ မိမိတုိ႔ ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရျခင္းသည္ ေရြ႕ေျပာင္း လုပ္သား အမ်ားစုကုိ အပယ္ခံဘ၀သုိ႔ တြန္းပုိ႔ေပး ေနသကဲ့သုိ႔ ခံစားရေစ၍ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ စိတ္ခံစားမႈကို ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါသည္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ခက္ခဲျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို အၿပီးအပိုင္ မဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္သည့္တိုင္ ထိေရာက္မႈကုိ အားနည္းေစႏိုင္ပါသည္။ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အနွစ္ (၂၀)ၾကာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ၀င္ေငြ ကြာဟမႈႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအဆင့္အတန္း ကြာဟမႈႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္ ဆက္ စပ္ေနၿပီး၊ ေ၀ဒနာ ၀န္ထုပ္ကို ပိုမိုေလးလံေစပါသည္။ လူ႔သက္တမ္းေစ့ေအာင္ မေနရျခင္း၊ ကေလးသူ ငယ္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ မရရွိျခင္း၊ ျခင္၊ ယင္၊ ပိုးမႊား၊ အပူဒဏ္ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တုိးပြါးလာျခင္း တုိ႔သည္လည္း မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသားသမီးမ်ားကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ မိဘမ်ားစာေပ ဗဟုသုတေခါင္းပါးျခင္း၊ သက္ႀကီးစာေပ သင္ယူမႈမရွိျခင္း တို႔ကလည္း ကေလးသူငယ္မ်ားကို က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ပုိမုိခက္ခဲေစပါသည္။ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲမ်ားကို တစုတစည္းတည္း ရင္ဆိုင္ ၾကဳံေတြေနၾကရပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ မၾကာေသးမီကပင္ ရက္သတၱပတ္ ()ပတ္ၾကာမွ် GHRE အဖြဲ႔အတြက္ လုပ္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ ၎မွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ထူေထာင္ထားေသာ လူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္၍ ဖန္ငေဒသရွိ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ မရွိသူမ်ား အမ်ားစု ပါ၀င္ေသာ ခိုလႈံ သူမ်ားကို လူမႈေရးအရ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အဖြဲ႔လည္းျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းကို အေတြ႔အႀကံဳရွိ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးထူးခ်စ္မွ ဦးေဆာင္၍ အလုပ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ အေထြေထြကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္မည့္ စီမံကိန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္ မ်ား ပညာေရး၊ လူထုက်န္းမာေရး ပညာေပးေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေရး၊ Mobile စာသင္ေက်ာင္း မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး၊လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာအေထာက္ အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးမကၱဆီကို တကၠသိုလ္ႀကီး၏ သူနာျပဳသိပၸံဌာနႏွင့္ REE ေဆးတကၠသိုလ္၏ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ သူနာျပဳသိပၸံဌာန ကေလးေရာဂါ အထူးကုဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ GHRE ၏ အလြန္ဂုဏ္ယူထိုက္ေသာ က်န္းမာ ေရး၀န္ထမ္း တဦးအား ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပး ခဲ့ရပါသည္။ အဆုိပါ ၀န္ထမ္းမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ မိသားစုတို႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္အားျမႇင့္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနပါ သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေ၀းလံလွေသာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးျခံမ်ား၊ တံငါရြာမ်ားႏွင့္ ရာဘာၿခံ၊ ပန္းရံလုပ္ ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးရာတြင္လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ပါ၀င္ကူညီ ပံ့ ပိုးခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရး ျပႆနာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ား ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ အ ခ်ိန္အတန္ၾကာ ေလ့လာေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခု ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ား၏ အေျခအေနသည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစပါသည္။ ထုိေတြ႔ရွိခ်က္အရ ယင္းျပႆနာႏွစ္ခုမွာ တိုက္ ရိုက္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး ေလးနက္ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကုိယ္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သည့္ သာဓက အခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္ပါက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ ကံၾကမၼာသည္ မည္မွ် အေရးတႀကီး ကူညီေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိသာ ေစ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။

သာဓကတစ္ခုမွာ- GHRE ၏ အေရးေပၚေဂဟာ တခု၌ (၄၅)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား တဦးသည္ ၀မ္းဗိုက္ တြင္းေ၀ဒနာကို အျပင္းအထန္ နာက်င္ ခံစားေနရၿပီး၊ အဖ်ား (ကိုယ္အပူခ်ိန္) တက္လ်က္ရွိပါသည္။ အ ေရးေပၚေဂဟာ ဆိုသည္မွာ ထိုေဒသရွိ လတ္တေလာ အလုပ္အကိုင္ မရွိေသးသူမ်ား မိသားစုအခက္အ ခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒုကၡႀကံဳေတြ႔ေန ရသူမ်ားကို ေခတၱခိုလႈံခြင့္ ေပးထားၿပီး စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာ မ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရာ ဌာနတခု ျဖစ္ပါသည္။

လူနာလကၡဏာကို ၾကည့္၍ လူနာသည္ ၀မ္းဗိုက္အတြင္းပိုင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာရွိေန ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သျဖင့္ ၎ကို နီးစပ္ရာ ထိုင္းေဆးရံုသို႔ ကားျဖင့္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အေရးေပၚလူနာ ေဆာင္သို႔ ေရာက္မဆုိက္ပင္ တာ၀န္က် သူနာျပဳဆရာမမွ လူနာကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေခၚသြားရန္ႏွင့္ ေနာက္ေန႔မွ ျပန္ေခၚလာပါရန္ ဖိအားေပး ေျပာဆိုလ်က္ ရွိပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ၾကား၀င္၍ အႏူး အညြတ္ ေတာင္းပန္သျဖင့္ လူနာကို လက္ခံစစ္ေဆးကာ အတြင္းလူနာအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာ တြင္ ()ရက္ အၾကာတြင္ လူနာသည္ ေဆးရံု၌ပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။

မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ၀န္ထမ္းငယ္ တဦးမွာလည္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို အျပင္းအထန္ ခံစားေနရသျဖင့္ ထုိင္းေဆးရုံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေဆးခံရန္ ထိုင္ေစာင့္ေနေသာ ထုိင္း အမ်ိဳးသား လူနာမကုန္ မခ်င္း သူမကို ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း မျပဳခဲ့ပါ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆး၍ ငွက္ဖ်ားပိုး ေတြ႔ရွိ ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

(၁၄)ႏွစ္သား ေယာက်္ားေလး တစ္ဦးသည္လည္း ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ အာေခါင္ကြဲ၍ ေမြးဖြားလာသူ တဦးျဖစ္ ပါသည္။ ၎အားခြဲစိတ္ကုသေရး ကုန္က်စရိတ္ကို ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အေမရိကန္ခရီးသြား ဦးသာ ေရာက္မလာပါက ထိုသူငယ္မွာ မည္မွ်ၾကာၾကာ ထိုအျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ေနရဦး မည္ မသိပါ။

ရာဘာျခံအလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ()ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသူငယ္တစ္ဦးမွာ အူက်ေရာဂါေၾကာင့္ လြန္စြာ ေနထိုင္ရ ခက္ေနသည္ကို ေတြရပါသည္။ တိုးတက္ ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါက ၎ေရာဂါကို ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာေစာ၍ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

()ႏွစ္သားေယာက်္ားေလးတစ္ဦးမွာလည္း သရက္ရြက္(ေဘလံုး)ေရာင္ယမ္း ျခင္းႏွင့္ ေသြးအားနည္း ေရာဂါကို အျပင္းအထန္ခံစားေနရပါသည္။ အလြယ္တကူ ကုသ၍ရပါလ်က္ ယခုခ်ိန္ထိ ေရာဂါစစ္ေဆး ခ်က္အေျဖကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ ရာ ရ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ မသန္႔ရွင္းမလံုျခံဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည့္ ေ၀ဒနာ မ်ားကို ကုလည္းမကုႏိုင္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္မႈလည္း မျပဳႏုိင္ဘဲ ရွိေနပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း()ခရိုင္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ မတရားကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္ ထားသည့္ မာရွယ္ေလာဆန္ဆန္ ဥပေဒသစ္ မ်ားေၾကာင့္ နဂိုက ႀကိဳးစား ညႇိႏႈိင္း ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာ ေရးျပႆနာမ်ား ပုိမုိထင္းရွားလာပါသည္။ ၎တုိ႔၏ အျပန္ အလွန္ ဆက္ႏြယ္မႈ တန္ျပန္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားမွာလည္း ပိုမိုအားေကာင္း လာပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ အထက္ပါ အျဖစ္ဆိုးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ တႏွံတလ်ားတြင္ ၀င္ ေရာက္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနၾကေသာ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မွာ ေန႔တဓူ၀ ခံစားေနၾက ရပါသည္။

တခ်ိန္က လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ တိုးတက္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးကို ယခုလက္ရွိအေျခ အေနထိ စုပ္ျပတ္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္အုပ္စု၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ လူမဆန္ ေသာ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေအာင္ ေျပးလာရေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ ေဒသ အိုးအိမ္၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ တို႔ကို စြန္႔လႊႊတ္၍ တိုင္းတပါးတြင္ ခိုလႈံေနၾကရပါသည္။ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ခိုလႈံလာေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ၏ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ရႈပ္ေထြးရွည္လ်ားလွပါသည္။ ဘာသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ တမ်ဳိးတည္းျဖစ္ သည့္တိုင္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆႏွင့္ လုပ္ဟန္မ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡသက္တမ္း ရွည္လ်ားလွ ပါသည္။

ေဘးကင္းရာ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံ ေနၾကရေသာ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ၏ ေလာင္းရိပ္မ်ား ကပ္ၿငိေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံ ေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈ၊ စီးပြားေရးအရ နိမ့္က်မႈတို႔မွ ေ၀းရာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လာၾကေသာ ျမန္မာတို႔ သည္ ေရာက္ရာ အရပ္တြင္လည္း ရိုးရာအစဥ္အလာ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရွင္သန္ေနထိုင္ေရး တို႔အတြက္ ဆက္လက္ လံုးပန္း လႈပ္ရွားရုန္းကန္ ေနၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ေနၾကေသာ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ႀကိဳးစား ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျပရုဂ္တစ္ခုမွာ GHRE ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး အလံုးစံုရရွိေရး၊ ၎အခြင့္ အေရးမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေရးႏွင့္ အျပည့္အ၀ ခံစားရေရးတို႔သည္ လူသားအားလံုး အတြက္ မည္မွ်အေရးပါေၾကာင္းကို ေလာကတြင္ တရားမ၀င္ ေသာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးမွ် မရွိပါ။’’ ဟူေသာ GHRE ၏ ျပင္းျပလွေသာ ေဆာင္ပုဒ္ (သို႔မဟုတ္) ဆႏၵ ျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖၚျပ လုိပါေတာ့သည္။ (No Human is illegal)

Margaret A. Greenberg, R.N., Ph. D Robert E. Greenberg, M.D

(စကားခ်ပ္)

ကြၽန္ေတာ္လက္ရွိ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနရေသာက်န္းမာေရး ဌာနေလးသုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ဂ်ဴလုိင္လနဲ႔

ၾသ ဂုတ္လ ေတြမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မွ ေဒါက္တာႏွစ္ဦးလာေရာက္ အကူအညီေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးထံမွ

ပညာတစ္ခ်ိဳ ့ကုိေလ့လာစည္းပူး ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကုိကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ေတြ႔ၾကံဳခံစား

ေနရတာေတြကုိ ေတြ႔ၾကံဳခြင့္ရ ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရ မႈကုိအထက္ပါ

အတုိင္းေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အေပၚ Blogger ညီ၊ အစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမမ်ား ပုိမုိသိရွိေစရန္ရည္ရြယ္ ပါတယ္။


Seja o primeiro a comentar

Post a Comment

ဒီေလာက္အားေပးၿပီးၿပီ

Better Tomorrow © Layout By Hugo Meira.

TOP